Điều khoản sử dụng dịch vụ

Tremolo Co., Ltd (hereafter referred to as “PetOi!”, “we”, “us”, or “our”) provides the PetOi Platform including a suite of software applications and websites that enable Pet Owners to find Pet Sitters that want to provide housing for Pets and/or other Pet Services. The PetOi! Platform was set up to help provide Users with a means of offering and booking such Pet Services.

Công ty TNHH Tremolo (sau đây gọi tắt là “PetOi!”, “Chúng tôi” hay “Của chúng tôi”) cung cấp nền tảng PetOi bao gồm một bộ ứng dụng phần mềm và trang web cho phép Chủ sở hữu thú cưng tìm kiếm Người chăm sóc thú cưng có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc tận nhà và / hoặc Dịch vụ thú cưng khác. Do đó, Nền tảng PetOi! được thiết lập để cung cấp cho Người dùng phương tiện cung cấp và đặt Dịch vụ thú cưng như vậy.

By making use of or accessing the PetOi! Platform, you (hereafter “You” or “Your”) agree to comply with and be legally bound by the following Terms of Service (“Terms”), whether or not You register as a User. For this reason, it is important to review the following Terms carefully. These Terms constitute a legally binding contract between You and PetOi!, under which we agree to maintain the Platform and provide the Insurance Services and You agree to pay the Fee and to respect these Terms.

Bằng cách sử dụng hoặc truy cập nền tảng PetOi!, bạn (sau đây gọi là Bạn hoặc Của bạn) đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi Điều khoản dịch vụ sau đây (Điều khoản), cho dù bạn có đăng ký trở thành Người dùng hay không. Vì lý do này, Bạn phải xem xét các Điều khoản sau một cách cẩn thận. Các Điều khoản này cấu thành hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý giữa Bạn và PetOi!, Theo đó chúng tôi đồng ý duy trì Nền tảng và cung cấp Dịch vụ bảo hiểm và Bạn đồng ý trả Phí và tôn trọng các Điều khoản này.

If You do not agree to these Terms, You must not use the Platform in any way, including without limitation to contact, communicate with, or otherwise obtain information from Users via the Platform.

Nếu Bạn không đồng ý với các Điều khoản này, Bạn không được sử dụng Nền tảng theo bất kỳ cách nào, bao gồm nhưng không giới hạn liên hệ, liên lạc hoặc nhận thông tin từ Người dùng thông qua Nền tảng.

The Platform is intended solely for persons who are 18 years of age or older. By accessing or using the Platform You represent and warrant that You are 18 or older. We only allow minors on the Platform if they have specific consent from a parent or guardian, and if such parent or guardian has provided PetOi! with their proof of identity. The account created on the Platform is then shared by the minor and their parent / guardian and should expressly state that the parent / guardian vouches and takes full accountability for the actions of the minor.

Nền tảng chỉ dành cho những người từ 18 tuổi trở lên. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Nền tảng Bạn bảo đảm rằng Bạn từ 18 tuổi trở lên. Chúng tôi chỉ cho phép trẻ vị thành niên sử dụng Nền tảng nếu họ có sự đồng ý cụ thể từ phụ huynh hoặc người giám hộ và trong trường hợp phụ huynh hoặc người giám hộ đó đã cung cấp PetOi! bằng chứng về danh tính của họ. Tài khoản được tạo trên Nền tảng bởi trẻ vị thành niên thì phụ huynh / người giám hộ của họ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho tất cả hành động của trẻ vị thành niên.

Each User agrees that a binding legal contract is created between each Owner and Sitter when a Pet Service is booked through the Platform. Any such agreement between Users is on these Terms and any other applicable terms in the relevant Booking.

Mỗi Người dùng đồng ý rằng một hợp đồng pháp lý ràng buộc được tạo ra giữa mỗi Chủ thú cưng và Người chăm sóc khi Dịch vụ thú cưng được đặt qua Nền tảng. Bất kỳ thỏa thuận nào giữa những Người dùng đều tuân theo các Điều khoản này và mọi điều khoản hiện hành khác liên quan đến việc đặt dịch vụ.

The platform and our services comprise an online platform through which sitters may set up listing for pet services, and owners may find, initiate, and book these pet services.

Nền tảng và các dịch vụ của chúng tôi bao gồm một nền tảng trực tuyến thông qua đó người chăm sóc có thể thiết lập danh sách cho các dịch vụ thú cưng và chủ thú cưng có thể tìm kiếm và đặt các dịch vụ thú cưng này.

You acknowledge and agree that PetOi! is not a party to any agreements between sitters and owners. PetOi! has no control over, and is not responsible for, the actions or omissions of sitters, owners, pets, or any other users of the platform or pet services. PetOi! disclaims any and all liability in this regard to the maximum extent permitted by law.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng PetOi! không phải là một bên trong bất kỳ thỏa thuận nào giữa người chăm sóc và chủ thú cưng. PetOi! không kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với các hành động hoặc thiếu sót của người chăm sóc, chủ thú cưng, vật nuôi hoặc bất kỳ người dùng nào khác trên nền tảng hoặc dịch vụ thú cưng. PetOi! từ chối bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý liên quan đến mức độ tối đa được pháp luật cho phép.


 1. 1) Disclaimer and Liability/ Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

 1. 1-1 ) Disclaimer/ Miễn trừ

PetOi! including its partners, agents, contractors, officers, directors, shareholders, employees, and other third parties associated or involved in running the Platform, to the maximum extent permitted by law, disclaim all liability and responsibility for, and You agree to release us from, any damage or loss that might be suffered by You, any User or any other third party caused directly or indirectly by Our Services, the Pet Services or any other use of the Platform (including without limitation interactions with third parties facilitated by the Platform) including, without limitation, loss or damage suffered as a result of negligence.

PetOi! bao gồm các đối tác, đại lý, nhà thầu, cán bộ, giám đốc, cổ đông, nhân viên và các bên thứ ba khác có liên quan hoặc tham gia điều hành Nền tảng, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, từ chối mọi trách nhiệm pháp lý , và Bạn đồng ý miễn trừ cho chúng tôi khỏi , bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào mà Bạn, bất kỳ Người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác bị tác động trực tiếp hoặc gián tiếp do Dịch vụ của chúng tôi, Dịch vụ thú cưng hoặc bất kỳ việc sử dụng nào khác trên Nền tảng (bao gồm nhưng không giới hạn tương tác với các bên thứ ba do Nền tảng tạo điều kiện) gây ra bao gồm, nhưng không giới hạn, mất mát hoặc thiệt hại phải chịu do sơ suất.

1-2) Dealings with other Users/ Giao dịch với Người dùng khác

You acknowledge that You are solely responsible for any relationship, agreement or arrangement between You and another User, and enter any transaction or dealings with another User at your own risk. Users accept liability for any decision made or action taken in reliance on any information contained or omitted from the Platform. We are not a party to any agreement or arrangement entered into by or between the Users.

Bạn thừa nhận rằng Bạn tự chịu trách nhiệm về mọi mối quan hệ, thỏa thuận hoặc sắp xếp giữa Bạn và Người dùng khác và các nguy cơ gây ra bởi bất kỳ giao dịch hoặc thỏa thuận nào với Người dùng khác. Người dùng chấp nhận trách nhiệm pháp lý đối với mọi quyết định được đưa ra hoặc hành động được thực hiện dựa trên bất kỳ thông tin nào có trong hoặc bị bỏ sót từ Nền tảng. Chúng tôi không phải là một bên trong bất kỳ thỏa thuận hoặc sắp xếp nào được ký kết bởi hoặc giữa các Người dùng.

We are not responsible for resolving or dealing with any disputes, disagreements or matters in relation to any dealings between Users, and we are not obliged to be involved in such disputes, disagreements or matters in any way. If You have a dispute with one or more Users, you release us (and our directors, employees and agents) from any and all claims, demands and damages (actual and consequential) of every kind and nature, known or unknown, arising out of or in any way connected with such disputes.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm giải quyết hoặc xử lý bất kỳ tranh chấp, bất đồng hoặc vấn đề nào liên quan đến bất kỳ thỏa thuận nào giữa Người dùng, và chúng tôi không bắt buộc phải tham gia vào các tranh chấp, bất đồng hoặc vấn đề đó dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu bạn có tranh chấp với một hoặc nhiều Người dùng, bạn miễn trừ chúng tôi (và giám đốc, nhân viên và đại lý của chúng tôi) khỏi mọi khiếu nại, yêu cầu và thiệt hại (thực tế và hậu quả) của mọi loại và bản chất, được biết hoặc chưa biết, phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến các tranh chấp đó.


 1. 2) Modifications to these Terms/ Sửa đổi các Điều khoản này

We reserve the right to change these Terms at any time, including with respect to the Fees. Before changing these terms, We will try to give Users notice of such change by way of update before they take effect, although this may not always be possible. Please check our Platform regularly for updates. Such modifications will be effective immediately upon posting (or if a date is specified in the notice, that date). The Terms of existing Bookings and other orders through the Platform shall be upheld by us. Continued access or use of the Platform shall be deemed conclusive evidence of Your acceptance of the modified Terms.

Chúng tôi có quyền thay đổi các Điều khoản này bất cứ lúc nào, kể cả đối với các khoản phí. Trước khi thay đổi các điều khoản này, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho Người dùng về sự thay đổi đó bằng cách cập nhật trước khi chúng có hiệu lực, mặc dù điều này có thể không phải lúc nào cũng có thể. Vui lòng kiểm tra Nền tảng của chúng tôi thường xuyên để được cập nhật. Những thay đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi đăng (hoặc nếu có một ngày được chỉ định trong thông báo). Điều khoản của Đặt dịch vụ hiện tại và các đơn đặt dịch vụ khác thông qua Nền tảng sẽ được chúng tôi duy trì. Việc bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Nền tảng sẽ được coi là bằng chứng thuyết phục về việc bạn chấp nhận Điều khoản được sửa đổi.


 1. 3) Compliance with Laws/ Tuân thủ pháp luật

When accessing or using the Platform or Our Services, and providing or using Pet Services, You must comply with all applicable Vietnam laws and You are responsible for obtaining all necessary licenses and permits. You are also solely responsible for complying with any and all applicable tax laws and regulations that apply to Your activity on the Platform. This includes the payment of tax on any amounts collected for Pet Services provided.

Khi truy cập hoặc sử dụng Nền tảng hoặc Dịch vụ của chúng tôi và cung cấp hoặc sử dụng Dịch vụ thú cưng, Bạn phải tuân thủ tất cả các luật pháp Việt Nam hiện hành và Bạn có trách nhiệm trình tất cả các giấy phép cần thiết. Bạn cũng hoàn toàn chịu trách nhiệm tuân thủ bất kỳ và tất cả các luật và quy định về thuế hiện hành áp dụng cho hoạt động của Bạn trên Nền tảng. Điều này bao gồm thanh toán thuế đối với bất kỳ khoản tiền nào được thu từ Dịch vụ thú cưng mà bạn cung cấp.

Without limiting the preceding paragraph, it is Your sole responsibility and obligation to comply with any applicable laws relating to the Pet Services, including without limitation with respect to the boarding of animals and the keeping of animals at private residences.

Trách nhiệm và nghĩa vụ của bạn là tuân thủ mọi luật hiện hành liên quan đến Dịch vụ thú cưng, bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc đem động vật lên máy bay và giữ động vật tại các khu nhà tư nhân.

Each user is solely responsible for obtaining all permits, licenses and other permissions required to offer or provide any pet services (if applicable). We assume no responsibility for a user’s failure to obtain such permits, licenses or permissions or otherwise comply with any applicable laws, rules or regulations.

Mỗi người dùng có trách nhiệm thi lấy tất cả các giấy phép và các nghĩa vụ khác cần thiết để được cung cấp dịch vụ thú cưng (nếu áp dụng). Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc người dùng không thể có được giấy phép, giấy hành nghề như vậy.


 1. 4) Relationship/ Mối quan hệ

You acknowledge and agree that nothing in these Terms or Your use of the Platform, Our Services or the Pet Services creates a relationship of principal and agent, employer and employee, partnership or joint venture between us and any User, and that You must not represent to any person that You are authorised to exercise any responsibilities for or on behalf of us.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng không có gì trong các Điều khoản này hoặc việc bạn sử dụng Nền tảng, Dịch vụ của chúng tôi hoặc Dịch vụ thú cưng tạo ra các mối quan hệ như giữa nhãn hàng và đại lý, chủ lao động và nhân viên, quan hệ đối tác hoặc liên doanh giữa chúng tôi với bất kỳ Người dùng nào và bạn không được đại diện cho bất kỳ người nào mà bạn được ủy quyền để thực hiện bất kỳ trách nhiệm nào nhân danh chúng tôi.

We are not an employment service and do not serve as an employer of any user, nor is PetOi! in the position to provide any tax related advice. As such, Users are solely responsible for any tax, withholding or reporting, including, but not limited to, unemployment insurance, social security or payroll withholding tax or income reporting in connection with any Pet Services provided by Sitters.

Chúng tôi không phải là một dịch vụ việc làm và không tạo mối quan hệ như một chủ lao động đến bất kỳ người dùng nào, PetOi cũng không ở vị thế để cung cấp bất kỳ lời khuyên nào liên quan đến thuế. Do đó, Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi khoản thuế, khấu trừ hoặc báo cáo, bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội hoặc biên chế khấu trừ thuế hoặc báo cáo thu nhập liên quan đến bất kỳ Dịch vụ thú cưng nào cung cấp bởi người chăm sóc thú cưng.

You understand and agree that if we are found to be liable for any tax, withholding tax or reporting obligation in connection with any Pet Services provided or received by You, then You will immediately reimburse and indemnify PetOi! for all costs, expenses and liabilities (including any interest and penalties) relating to the same.

Bạn hiểu và đồng ý rằng nếu chúng tôi phát hiện việc chúng tôi phải chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản thuế nào, khấu trừ thuế hoặc nghĩa vụ báo cáo liên quan đến bất kỳ Dịch vụ thú cưng nào do Bạn cung cấp, Bạn sau đó sẽ hoàn trả ngay lập tức và bồi thường cho PetOi! tất cả các chi phí và nợ phải trả (bao gồm mọi khoản lãi và tiền phạt) liên quan.


 1. 5) How PetOi! Platform Works/ PetOi! hoạt động thế nào

The Platform can be used to book Pet Services provided by Sitters. These Pet Services are shown on the Listings on the Platform. Users may be required to provide personal information, including without limitation about their homes and their Pet(s), and may need to nominate a bank account. Each Sitter can set the details and prices for the Pet Services only in accordance with the parameters allowed by the Platform. It is possible to view Listings as an unregistered visitor to the Platform. If You want to book Pet Services provided by the Platform or set up a Listing for Yourself, You need to register first in order to create an Account.

Nền tảng có thể được sử dụng để đặt Dịch vụ thú cưng do Người chăm sóc cung cấp. Các Dịch vụ thú cưng này được hiển thị trên Danh sách trên Nền tảng. Người dùng có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn về nơi ở và (các) Thú cưng của họ và có thể cần chỉ định một tài khoản ngân hàng. Mỗi Người chăm sóc chỉ có thể đặt chi tiết và giá cho Dịch vụ thú cưng theo các thông số được Nền tảng cho phép. Bạn có thể xem Danh sách Dịch vụ với tư cách là khách truy cập chưa đăng ký vào Nền tảng, nhưng nếu bạn muốn đặt Dịch vụ thú cưng do Nền tảng cung cấp hoặc thiết lập Danh sách cho chính mình, bạn cần đăng ký trước để tạo Tài khoản.

Each Sitter must provide the Pet Services in accordance with the relevant Booking, and each Owner must pay the Pet Service Fee pursuant to that Booking via the Payment Gateway.

Mỗi Người chăm sóc phải cung cấp Dịch vụ thú cưng theo đơn Đặt dịch vụ và mỗi Chủ thú cưng phải trả Phí dịch vụ thú cưng qua Cổng thanh toán.

We connect Owners and Sitters and provides the Payment Gateway and premium protection Services as set out in these Terms. However, we play no role in the agreements between Owners and Sitters with regards to the provision of Pet Services. Owners and Sitters are solely responsible for such agreements.

Chúng tôi kết nối Chủ thú cưng và Người chăm sóc và cung cấp Cổng thanh toán và Bảo hiểm nâng cao như được quy định trong các Điều khoản này. Tuy nhiên, chúng tôi không có vai trò gì trong các thỏa thuận giữa Chủ thú cưng và Người chăm sóc liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ thú cưng. Chủ thú cưng và người chăm sóc tự chịu trách nhiệm cho các thỏa thuận đó.

The Owner is obliged to pay the Pet Service Fee applicable to a Booking using the Payment Gateway at the time both the Owner and the Sitter have agreed on the Booking made through the Platform. The Pet Service Fee paid by the relevant Owner will be retained by us until the completion date of the relevant Booking in accordance with these Terms.

Chủ thú cưng có nghĩa vụ thanh toán Phí dịch vụ thú cưng qua Cổng thanh toán tại thời điểm cả Chủ thú cưng và Người chăm sóc đã đồng ý về đơn Đặt dịch vụ được thực hiện thông qua Nền tảng. Phí dịch vụ thú cưng được trả bởi Chủ thú cưng sẽ được chúng tôi giữ lại cho đến ngày hoàn thành Dịch vụ theo các Điều khoản này.

Subject to the Withholding Period, we will transfer the relevant Pet Service Fee, less Our Service Fee, to the Sitter’s nominated bank account, after the Sitter has submitted a redeem request for payment.

Sau Thời hạn giữ lại, chúng tôi sẽ chuyển Phí dịch vụ thú cưng, trừ Phí dịch vụ của chúng tôi, vào tài khoản ngân hàng được chỉ định của Người chăm sóc, sau khi Người chăm sóc gửi yêu cầu thanh toán.

Each Sitter acknowledges that, notwithstanding that the relevant Withholding Period for a Booking may have ended, an Owner may be legally entitled to a refund or other remedy with respect to the Pet Services under any applicable law.

Mỗi Người chăm sóc thừa nhận rằng, mặc dù Thời hạn giữ lại có thể đã kết thúc, Chủ thú cưng có thể được hoàn trả hợp pháp hoặc được hỗ trợ biện pháp khắc phục khác đối với Dịch vụ thú cưng theo bất kỳ luật hiện hành nào.

To the maximum extent allowed at law, each Sitter indemnifies us with respect to any and all costs or expenses incurred by us with respect to such a claim made by an Owner with respect to Pet Services performed by that Sitter, whether before or after the Withholding Period applicable to the relevant Booking.

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, mỗi Người chăm sóc bồi thường cho chúng tôi về mọi chi phí mà chúng tôi phải chịu cho mọi khiếu nại của Chủ thú cưng đối với Dịch vụ thú cưng do Người chăm sóc đó thực hiện, cho dù trước hay sau Thời hạn giữ lại áp dụng cho các đơn Đặt dịch vụ có liên quan.

Please let it be clear that we cannot and does not control any listings or pet services. We're not responsible for and disclaims any and all liability related to any and all listings and pet services provided by or used by users. each owner uses the platform and the pet services provided by sitters at his or her own risk.

Xin được nói rõ rằng chúng tôi không thể và không kiểm soát bất kỳ danh sách hoặc Dịch vụ thú cưng nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và từ chối mọi trách nhiệm pháp lý liên quan đến bất kỳ và tất cả các danh sách và Dịch vụ thú cưng được cung cấp bởi những người dùng khác.

In consideration of each User enjoying our Services:

Dưới đây là những điều kiện để cân nhắc xem xét từng Người dùng:

- Người chăm sóc không được tự ý cung cấp bất kỳ Dịch vụ chăm sóc thú cưng hoặc dịch vụ tương tự nào cho Chủ thú cưng; và

- Chủ thú cưng không được tự ý giao dịch bất kỳ Dịch vụ chăm sóc thú cưng hoặc các dịch vụ tương tự từ Người chăm sóc,

- Ngoại trừ sử dụng liên tục thông qua Dịch vụ và Nền tảng của chúng tôi. Bạn thừa nhận rằng bất kỳ vi phạm nào của Bạn trong phần này sẽ gây tổn hại và thiệt hại cho chúng tôi và trong trường hợp vi phạm, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Nền tảng và / hoặc Dịch vụ của chúng tôi. Bạn thừa nhận rằng các giao ước trong phần này là công bằng và hợp lý.

Our Pet Sitters provide below services:

 1. 1) PET BOARDING

Pet boarding is a service to leave Owner’s pet at the home of a pet sitter. A maximum of 3 pets can be kept at Pet boarding to prevent infection. This is not the case when one owner leaves multiple pets.


 1. 2) HOUSE SITTING

House sitting is a pet sitter comes to your house and takes care of your pet.


 1. 3) DAY CARE

Daycare is a service where a pet sitter takes care of your pet instead of you during the day. You can do it at your house or a pet sitter's house. sitter can set price for 12 hours.

Những Người chăm sóc thú cưng của chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau:

 1. 1) NHẬN THÚ CƯNG GỬI TẠI NHÀ

Nhận thú cưng gửi tại nhà là một dịch vụ để thú cưng của Chủ thú cưng ở nhà của một người chăm sóc thú cưng. Có thể nhận tối đa 3 thú cưng để ngăn ngừa lây nhiễm bệnh. Ngoại trừ trường hợp một chủ thú cưng có nhiều vật nuôi.

 1. 2) NHẬN CHĂM SÓC TẠI NHÀ CHỦ THÚ CƯNG

Dịch vụ nhận chăm sóc thú cưng tận nhà là dịch vụ một người chăm sóc thú cưng đến nhà của Chủ thú cưng và chăm sóc thú cưng của bạn.

 1. 3) CHĂM SÓC BAN NGÀY

Chăm sóc ban ngày là một dịch vụ trong đó người chăm sóc thú cưng chăm lo thú cưng của bạn thay vì bạn trong ngày. Dịch vụ này có thể thực hiện tại nhà bạn hay nhà của người chăm sóc. Người chăm sóc có thể đưa giá cho 12 tiếng.


 1. 6) Service and booking fee/ Phí dịch vụ và Phí đặt Dịch vụ

Registering on the Platform is free. To register for an Account, Users must complete the registration process in the manner described on the Platform. In exchange for certain of Our Services, Users must pay Our Service Fee and the Booking Fee with respect to Bookings made through the Platform.

Đăng ký trên Nền tảng là miễn phí. Để đăng ký Tài khoản, Người dùng phải hoàn tất quy trình đăng ký theo hướng dẫn trên Nền tảng. Nhưng để sử dụng dịch vụ, Người dùng phải trả Phí dịch vụ và Phí đặt Dịch vụ đối với các dịch vụ được thực hiện thông qua Nền tảng.

6-1) Service Fee / Phí Dịch vụ

If you are a Sitter, you must pay Our Service Fee with respect to each Booking made with Owners. Our Service Fee covers the costs of payment processing, premium protection, platform maintenance and customer support provided by PetOi!. Our Service Fee is a fixed percentage of the Pet Service Fee specified in the relevant Booking or such other amount specified on our Platform from time to time. Our Service Fee is deducted from the Pet Service Fee which is payable to You as a Sitter in accordance with these Terms. Our Service Fee amounts to 20% of the Pet Service Fee (including VAT) for sitters.

Nếu bạn là Người chăm sóc thú cưng, bạn phải trả Phí dịch vụ cho chúng tôi cho mỗi dịch vụ được thực hiện với Chủ thú cưng. Phí dịch vụ của chúng tôi bao gồm các chi phí xử lý thanh toán, bảo hiểm nâng cao, bảo trì nền tảng và hỗ trợ khách hàng do PetOi cung cấp!. Phí dịch vụ của chúng tôi được khấu trừ từ Phí dịch vụ thú cưng phải trả cho Bạn với tư cách là Người chăm sóc theo các Điều khoản này. Phí dịch vụ của chúng tôi là 20% phí dịch vụ thú cưng (bao gồm VAT) đối với người chăm sóc.

6-2) Booking Fee / Phí đặt dịch vụ

If You are an Owner, You must pay the Booking Fee applicable to each Booking You make, which will be the amount specified on our Platform during the Booking process.

The Booking Fee amounts to 3% of the Pet Service Fee (including VAT), with a cap of 100K per Booking. The Booking Fee by the Owner in addition to the Pet Service Fee payable to the Sitter and may vary depending on the terms of the relevant Booking.

The Booking Fee is non-refundable unless and to the extent that these Terms provide otherwise.

Nếu bạn là Chủ thú cưng, Bạn phải trả Phí đặt dịch vụ áp dụng cho mỗi Đơn đặt dịch vụ bạn thực hiện, đây là số tiền được quy định trên Nền tảng của chúng tôi trong quá trình Đặt dịch vụ.

Phí đặt dịch vụ là 3% phí dịch vụ thú cưng (bao gồm VAT), với mức tối đa là 100,000 đồng cho mỗi lần đặt. Phí đặt dịch vụ được Chủ thú cưng thanh toán ngoài Phí dịch vụ thú cưng phải trả cho Người chăm sóc và có thể thay đổi tùy theo các điều khoản của Đặt dịch vụ.

Phí đặt dịch vụ không được hoàn lại trừ khi và trong phạm vi mà các Điều khoản này quy định khác.

6-3) Cancellation Fee / Phí hủy dịch vụ

 1. If the owner wants to cancel service:


 1. If sitter wants to cancel, we will refund 100% to the owner.

Any changes to any of Our Fees are effective once they are posted on the Platform (unless a specific effective date has been specified). Unless otherwise stated in the relevant Booking, all Fees are quoted and payable in Vietnam dong. Each User accepts the responsibility to pay the amounts payable with respect to such Fees, credit charges (see below) and applicable taxes in a timely manner by means of a valid payment method that PetOi! accepts.

 1. Nếu chủ thú cưng muốn hủy dịch vụ:

 1. Nếu người chăm sóc muốn hủy dịch vụ, chúng tôi sẽ hoàn lại 100% cho chủ thú cưng.

Mọi thay đổi đối với bất kỳ khoản phí nào của chúng tôi đều có hiệu lực ngay khi được đăng trên Nền tảng (trừ khi có một ngảy cụ thể đã được chỉ định). Trừ khi có quy định khác trong Đặt dịch vụ có liên quan, tất cả các khoản phí đều được báo giá và trả bằng đồng Việt Nam. Mỗi Người dùng chấp nhận trách nhiệm thanh toán các khoản phải trả liên quan đến các khoản phí, phí thẻ tín dụng (xem bên dưới) và các loại thuế bằng phương thức thanh toán hợp lệ mà PetOi! chấp nhận.


 1. 7) Credit Card / Phí thẻ tín dụng

If You make any payments for using Our Services or Pet Services with a credit or charge card or an online payment account, You warrant that you are the cardholder or account holder and that the billing information provided is accurate, and You authorise PetOi, or a third party engaged by PetOi for the purpose of operating the Payment Gateway or other payment system on the Platform (“Payment Gateway Provider”) to charge the designated credit or charge card or online payment account for the total amount of the payment, plus any VAT. All payments and purchases made in connection with PetOi are non-refundable unless otherwise expressly stated in these Terms or we otherwise agree upon.

Nếu bạn thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc Dịch vụ thú cưng bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ tính phí hoặc tài khoản thanh toán trực tuyến, Bạn đảm bảo rằng bạn là chủ thẻ hoặc chủ tài khoản và thông tin thanh toán được cung cấp là chính xác và Bạn ủy quyền cho PetOi, hoặc một bên thứ ba được PetOi tham gia với mục đích vận hành Cổng thanh toán hoặc hệ thống thanh toán khác trên Nền tảng (Nhà cung cấp Cổng thanh toán trực tuyến) để tính phí tín dụng được chỉ định hoặc thẻ tính phí hoặc tài khoản thanh toán trực tuyến cho tổng số tiền thanh toán, cộng với bất kỳ thuế VAT nào. Tất cả các khoản thanh toán và mua hàng được thực hiện liên quan đến PetOi đều không được hoàn trả trừ khi có quy định rõ ràng khác trong các Điều khoản này hoặc chúng tôi có thỏa thuận khác.

Where applicable, You agree to pay all VAT and other similar taxes imposed in connection with the supply of the use of Our Services or Pet Services to You. You are responsible for all internet service provider fees, telecommunication and other charges required for your connection to, or use of, Our Services and the Platform.

Nếu được áp dụng, Bạn đồng ý thanh toán tất cả VAT và các loại thuế tương tự khác được áp dụng liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc Dịch vụ thú cưng cho Bạn. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản phí của nhà cung cấp dịch vụ internet, viễn thông và các khoản phí khác cần thiết cho kết nối của bạn trong quá trình sử dụng Dịch vụ thông qua Nền tảng của chúng tôi.

By submitting credit card details to PetOi! to use Our Services and the Platform, Users agree that:

Bằng việc gửi chi tiết thẻ tín dụng cho PetOi! để sử dụng Dịch vụ và Nền tảng của chúng tôi, Người dùng đồng ý rằng:


 1. 8) Cancellation Policies and Refund / Chính sách Hủy dịch vụ và Hoàn tiền

Each Owner and Sitter agrees to the cancellation rules set forth below with respect to each Booking made through the Platform.

Mỗi Chủ thú cưng và Người chăm sóc đồng ý với các quy tắc hủy dịch vụ được quy định bên dưới đối với mỗi dịch vụ được thực hiện thông qua Nền tảng.

8-1 Owners – if You are an Owner, this section applies to You:

8-1 Chủ thú cưng - nếu Bạn là Chủ thú cưng, phần này áp dụng cho Bạn:

8-2 Sitters – if You are a Sitter, this section applies to You:

8-2 Người chăm sóc - nếu Bạn là Người chăm sóc, phần này áp dụng cho Bạn:


 1. 9) Failure to retrieve Pet(s) / Thú cưng không được nhận lại

If an Owner makes a Booking with a Sitter for Pet Services and fails to retrieve the relevant Pet(s) within three (3) days after the date specified in the relevant Booking for the completion of the Pet Services, the Owner agrees that PetOi may (but has no obligation to), in its sole discretion, place or arrange a third party to place the relevant Pet(s) in foster care, shelter or similar and may notify the relevant authorities.

Each Owner agrees that they are solely responsible for and indemnify PetOi for all costs, expenses and liabilities that PetOi may incur arising directly or indirectly from the Owner failing to retrieve the relevant Pets with respect to any Booking of the Owner.

Nothing in these Terms operates to limit any applicable laws that may apply to an Owner’s failure to retrieve Pet(s) with respect to any Booking of the Owner, including any applicable animal abandonment or cruelty laws.

Nếu Chủ thú cưng thực hiện Đặt dịch vụ với Người chăm sóc thú cưng và không nhận lại (các) Thú cưng có liên quan trong vòng ba (3) ngày sau ngày được chỉ định trong Đặt dịch vụ để hoàn thành Dịch vụ thú cưng, Chủ thú cưng đồng ý rằng PetOi có thể (nhưng không có nghĩa vụ), theo quyết định riêng của mình, đặt hoặc sắp xếp một bên thứ ba để chăm sóc (các) Thú cưng có liên quan và có thể thông báo cho các cơ quan có liên quan.

Mỗi Chủ thú cưng đồng ý rằng họ tự chịu trách nhiệm và bồi thường cho PetOi về mọi chi phí và trách nhiệm pháp lý mà PetOi có thể phải chịu phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc Chủ thú cưng khi không nhận lại Thú cưng liên quan.

Không có điều khoản nào trong các Điều khoản này hoạt động để hạn chế bất kỳ luật hiện hành nào có thể áp dụng đối với Chủ thú cưng không nhận lại (các) Thú cưng, bao gồm mọi luật bỏ rơi động vật.


 1. 10) Medical Issues and Emergencies / Các vấn đề y tế và cấp cứu

Each User acknowledges and understands that such contact information will be relied upon in the event that PetOi!, an Owner or a Sitter (as the case may be) needs to contact the relevant User, including with respect to any emergency, medical issue or otherwise in the provision of any applicable Pet Services. You must keep all such contact information up-to-date at all times and must ensure that any Owner or Sitter You engage using the Platform is provided with and aware of such contact information.

Each User acknowledges and understands that such contact information will be relied upon in the event that PetOi!, an Owner or a Sitter (as the case may be) needs to contact the relevant User, including with respect to any emergency, medical issue or otherwise in the provision of any applicable Pet Services. You must keep all such contact information up-to-date at all times and must ensure that any Owner or Sitter You engage using the Platform is provided with and aware of such contact information.

In such case, the Owner agrees to respond to such communication from the relevant Sitter and to provide instructions as to how the Sitter should proceed, including whether medical assistance should be sought and if so, what kind of medical assistance should be sought, and whether the Sitter can contact the veterinary contact provided by the Owner or in the absence of such contact information, a veterinary that the Sitter reasonably believes to be appropriate.

In the event that a Pet reasonably requires veterinary care or any form of medical assistance whilst the Pet is in the care of a Sitter pursuant to a Booking, then, provided that the relevant veterinarian or medical practitioner is qualified to provide medical treatment or advice regarding the Pet pursuant to any applicable laws, the Owner acknowledges, agrees and authorises any actions to be taken with respect to the Pet which that veterinarian or medical practitioner recommends

Without limiting the above, in case of any emergency relating to a Pet in the care of a Sitter, the Sitter must immediately notify the Owner (and any emergency contact provided by the Owner pursuant to the relevant Booking) and PetOi! by sending us an email at info@petoi.vn (and putting “Emergency” in the email subject line).

In the event that the Sitter is unable to contact the Owner or the Owner’s emergency contact, PetOi! will take reasonable efforts during PetOi’ normal business hours to contact the Owner or their emergency contact and notify them of the situation.

except to the extent that the Owner and the Sitter have agreed otherwise in writing, indemnify the Sitter for any and all reasonable costs, expenses and liabilities incurred by the Sitter in connection with the relevant veterinary care or medical assistance; indemnify PetOi! and any authorised representative of PetOi!, from and against any cost, expense or liability incurred by PetOi! or their authorised representative in connection with the relevant veterinary care or the medical assistance; and release and hold harmless PetOi and their authorised representatives, from and against any liability that may arise (whether under contract, tort, statute or otherwise) as a result of the Sitter failing to seek veterinary care or medical assistance in respect of a Pet.

Mỗi Người dùng thừa nhận và hiểu rằng thông tin liên hệ của bạn sẽ dành cho trường hợp PetOi!, Chủ thú cưng hoặc Người chăm sóc (trong trường hợp có thể) cần liên hệ với Người dùng có liên quan, bao gồm mọi vấn đề khẩn cấp, y tế hoặc trường hợp khác trong việc cung cấp bất kỳ Dịch vụ thú cưng hiện hành nào. Bạn phải luôn cập nhật tất cả thông tin liên hệ và phải đảm bảo rằng bất kỳ Chủ thú cưng hoặc Người chăm sóc nào sử dụng Nền tảng đều được cung cấp và biết về thông tin liên hệ đó.

Trong trường hợp khẩn cấp, Chủ thú cưng đồng ý phản hồi thông tin liên lạc từ Người chăm sóc có ​​liên quan và cung cấp hướng dẫn về cách Người chăm sóc nên tiến hành, bao gồm cả việc liệu có nên tìm kiếm hỗ trợ y tế hay không và nếu có, nên tìm loại hỗ trợ y tế nào, và liệu Người chăm sóc có ​​thể liên hệ với trung tâm thú y do Chủ thú cưng cung cấp hoặc trong trường hợp Chủ thú cưng không có thông tin liên hệ của một trung tâm thú y nào, thì một trung tâm/bác sĩ thú y mà Người chăm sóc tin là phù hợp có thể được giới thiệu.

Trong trường hợp Thú cưng cần được chăm sóc thú y hoặc bất kỳ hình thức hỗ trợ y tế nào trong khi Người chăm sóc đang cung cấp dịch vụ, với điều kiện là bác sĩ thú y hoặc bác sĩ có liên quan có đủ điều kiện để cung cấp điều trị hoặc tư vấn về y tế Thú y tuân theo bất kỳ luật hiện hành nào, Chủ thú cưng thừa nhận, đồng ý và cho phép mọi hành động được thực hiện đối với Thú cưng mà bác sĩ thú y hoặc bác sĩ y khoa khuyến nghị.

Không giới hạn những điều trên, trong trường hợp có bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào liên quan đến Thú cưng trong quá trình Người chăm sóc đang cung cấp dịch vụ, Người chăm sóc phải thông báo ngay cho Chủ Thú cưng (và bất kỳ số liên hệ khẩn cấp nào được cung cấp bởi Chủ Thú cưng theo Đặt dịch vụ có liên quan) và PetOi! bằng cách gửi email cho chúng tôi tại địa chỉ info@petoi.vn (và đặt Khẩn cấp vào dòng tiêu đề email).

Trong trường hợp Người chăm sóc không thể liên lạc với Chủ Thú cưng hoặc người liên hệ khẩn cấp của Chủ Thú cưng, PetOi! sẽ có những nỗ lực hợp lý trong giờ làm việc bình thường của PetOi để liên hệ với Chủ Thú cưng hoặc người liên hệ khẩn cấp của họ và thông báo cho họ về tình huống này. Ngoại trừ ngoài phạm vi bồi thường mà Chủ Thú cưng và Người chăm sóc đã đồng ý bằng văn bản, Chủ Thú cưng sẽ bồi thường và chịu trách nhiệm đối với bất kỳ và tất cả các chi phí và trách nhiệm pháp lý mà Người chăm sóc phải chịu liên quan đến chăm sóc thú y hoặc hỗ trợ y tế; bồi thường PetOi! và bất kỳ đại diện ủy quyền nào của PetOi! mọi chi phí hoặc trách nhiệm pháp lý mà PetOi hoặc đại diện ủy quyền của họ liên quan đến chăm sóc thú y có liên quan hoặc hỗ trợ y tế phải chịu; và giữ PetOi và đại diện được ủy quyền của họ khỏi mọi trách nhiệm pháp lý có thể phát sinh (cho dù theo hợp đồng, thời hiệu hay cách khác) do Người chăm sóc không thể tìm kiếm sự chăm sóc thú y hoặc hỗ trợ y tế đối với Thú cưng.


11) Property Damage / Thiệt hại tài sản

The Premium Protection Program does not cover any property damage caused by a Pet or by a Sitter to a Sitter or Owner’s property or any other person’s property living in the same household as the Sitter,nor does it cover any damage to a User’s property directly or indirectly caused by the Pet Services.

Notwithstanding this, You acknowledge and agree that we do not have any responsibility to reimburse or otherwise cover You for any property damage whatsoever,and You hereby indemnify, release and hold harmless us with respect to any costs, expenses or liabilities incurred directly or indirectly in connection with any Pet Services, including with respect to any damage of property.

Chương trình bảo hiểm nâng cao không bao gồm bất kỳ thiệt hại tài sản nào do Thú cưng hoặc Người chăm sóc gây ra đối với tài sản của Người chăm sóc hoặc Chủ Thú cưng hoặc bất kỳ tài sản của những người sống cùng nhà với Người chăm sóc, cũng như không bao gồm những thiệt hại tài sản gây ra một cách trực tiếp hay gián tiếp đối với tài sản của Người sử dụng dịch vụ.

Mặc dù vậy, Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không có trách nhiệm bồi hoàn hoặc bảo hiểm cho bạn về bất kỳ thiệt hại tài sản nào, và giữ chúng tôi khỏi mọi chi phí hoặc trách nhiệm pháp lý phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến bất kỳ Dịch vụ thú cưng nào, bao gồm cả đối với bất kỳ thiệt hại về tài sản.

We are not a party to any agreement between Users pursuant to any Booking, and as such each User agrees that any dispute relating to property damage in connection with Pet Services must be settled between the relevant Users.

This notwithstanding, We may elect, in its absolute discretion, to facilitate communication between disputing Users.

Chúng tôi không tham gia bất kỳ thỏa thuận nào giữa những Người dùng cho bất kỳ Đặt dịch vụ nào và vì vậy mỗi Người dùng đồng ý rằng mọi tranh chấp liên quan đến thiệt hại tài sản liên quan đến Dịch vụ thú cưng phải được giải quyết giữa những Người dùng có liên quan.

Mặc dù vậy, chúng tôi có thể lựa chọn hỗ trợ, theo quyết định tuyệt đối của mình, để tạo thuận lợi cho việc thương thảo giữa những Người dùng đang tranh chấp.


12) Risk Management / Quản lý rủi ro

PetOi and its affiliates and Third Party Providers and their respective directors, officers and/or employees (collectively referred to as ‘PetOi service providers’) disclaim all risk of any loss, liability or damage (including personal injury, property damage, or death to any person or animal), which may arise in relation to the User’s use of the Platform, Our Services or the Pet Services (whether arising in breach of contract, tort (including negligence), breach of statutory duty or otherwise), to the maximum extent permitted at law.

This disclaimer of loss, liability and damage applies even if the PetOi service providers should have the knowledge or have been advised of the possibility of such loss, liability or damage.

PetOi cùng các nhánh kinh doanh và các bên thứ ba và giám đốc, cán bộ và / hoặc nhân viên tương ứng (gọi chung là 'Nhà cung cấp dịch vụ PetOi') từ chối mọi rủi ro về bất kỳ tổn thất, trách nhiệm hoặc thiệt hại nào (bao gồm thương tích cá nhân, thiệt hại tài sản hoặc tử vong bất kỳ người nào hoặc động vật), có thể phát sinh liên quan đến việc sử dụng Nền tảng, Dịch vụ của chúng tôi hoặc Dịch vụ thú cưng của Người dùng (cho dù có vi phạm hợp đồng, bao gồm cả sơ suất, vi phạm nghĩa vụ pháp lý hay nói cách khác), đến mức tối đa cho phép theo pháp luật.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm về các mất mát, trách nhiệm pháp lý và thiệt hại ngay cả khi các nhà cung cấp dịch vụ PetOi cần có kiến thức hoặc đã được thông báo về khả năng xảy ra mất mát, trách nhiệm pháp lý hoặc thiệt hại đó.

Subject to the following paragraph, except where expressly provided otherwise on the Platform, all Content and Our Services are provided “as is” and each PetOi service providers disclaim all express or implied representations, guarantees, warranties and conditions (“guarantees”) in relation to the Platform and Our Services, including such guarantees of merchantability, safety, fitness for a particular purpose, title, non-infringement, quality of goods and services (including Our Services and Pet Services), reliability, availability, timeliness, quality, accuracy and suitability, and any guarantee related to the quality of goods and/or services of Third Party Providers and any persons or businesses referred to on the Platform, including such guarantees as may be implied by law. Without limiting the generality of the foregoing, each PetOi service providers entity disclaims any guarantee that the operation or use of the Platform or provision of Our Services will be uninterrupted, secure, timely or free of errors, viruses or other items of an intrusive nature.

Each User acknowledges that none of the PetOi service providers has control over the transfer of data over communications facilities, including the internet, and that the Platform and Our Services may be subject to delays, limitations, and other problems inherent in the use of such communications facilities and no PetOi service providers are responsible for any delivery failures, delays or other damage resulting from such problems.

Ngoại trừ trường hợp được giải thích rõ ràng trên Nền tảng, tất cả Nội dung và Dịch vụ của chúng tôi đều được cung cấp “As is” và mỗi nhà cung cấp dịch vụ PetOi đều từ chối bảo đảm, bảo hành (liên quan đến bảo đảm) cho Nền tảng và Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm các đảm bảo về tính thương mại, an toàn, phù hợp cho một mục đích hay tiêu đề cụ thể, không vi phạm, chất lượng hàng hóa và dịch vụ (bao gồm Dịch vụ thú cưng của chúng tôi), độ tin cậy, sẵn có, kịp thời, chất lượng, chính xác và phù hợp, và bất kỳ đảm bảo nào liên quan đến chất lượng hàng hóa và / hoặc dịch vụ của Nhà cung cấp bên thứ ba và bất kỳ người hoặc doanh nghiệp nào được đề cập trên Nền tảng, bao gồm các bảo đảm được quy định bởi pháp luật. Không giới hạn tính tổng quát của những điều đã nói ở trên, mỗi thực thể nhà cung cấp dịch vụ PetOi đều từ chối mọi đảm bảo rằng hoạt động hoặc sử dụng Nền tảng hoặc việc cung cấp Dịch vụ của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn, an toàn, kịp thời hoặc không có lỗi, vi rút hoặc các mục khác có tính chất xâm nhập.

Mỗi Người dùng thừa nhận rằng không có nhà cung cấp dịch vụ PetOi nào kiểm soát việc truyền dữ liệu qua các phương tiện truyền thông, bao gồm cả internet và Nền tảng và do đó Dịch vụ của chúng tôi có thể bị chậm trễ, hạn chế và các vấn đề khác cố hữu khi sử dụng các phương tiện liên lạc đó và không có nhà cung cấp dịch vụ PetOi nào chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi chậm trễ hoặc thiệt hại nào khác gây ra bởi các vấn đề nêu trên.

Each PetOi service provider disclaims all liability for any incidental, indirect, special or consequential damages which may arise in regards to the use of the Platform, Our Services or the Pet Services (whether arising in breach of contract, tort (including negligence), breach of statutory duty or otherwise), to the maximum extent permitted by law.

To the maximum extent permitted by law, each User assumes, on behalf of itself and all third parties (including minors) who may be exposed to any animal in connection with any use of the Platform, Our Services or the Pet Services, all risk of liability, loss or damage (including property damage, personal injury or death to any person or animal) which may arise in relation to the use of the Platform, Our Services or the Pet Services (whether arising in breach of contract, breach of statutory duty, tort (including negligence), or otherwise). Without limiting the foregoing, each User acknowledges the risks arising providing or receiving Pet Services, including with respect to the risk inherent in dealing with an animal that may not be familiar with or accustomed to any persons (including minors) or property to whom such animal may be exposed.

Each User acknowledges that Our Services and Pet Services facilitated through the Platform are not appropriate for all animals and Pets. Each User acknowledges and agrees that we're in no way responsible for any determination as to whether Our Services are appropriate or suitable for any Pet, nor are we responsible for any determination as to whether any Sitter is appropriate or suitable for the provision of Pet Services in relation to any Pet.

Mỗi nhà cung cấp dịch vụ PetOi từ chối mọi trách nhiệm đối với mọi thiệt hại ngẫu nhiên, gián tiếp, đặc biệt hoặc hậu quả có thể phát sinh liên quan đến việc sử dụng Nền tảng, Dịch vụ của chúng tôi hoặc Dịch vụ thú cưng (cho dù có vi phạm hợp đồng (bao gồm cả sơ suất), vi phạm nghĩa vụ theo luật định hoặc bằng cách khác), trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, mỗi Người dùng giả định, thay mặt cho chính mình và tất cả các bên thứ ba (bao gồm cả trẻ vị thành niên) có thể tiếp xúc với bất kỳ động vật nào liên quan đến bất kỳ việc sử dụng Nền tảng, Dịch vụ của chúng tôi hoặc Dịch vụ thú cưng, đều có nguy cơ đối mặt với mất mát hoặc thiệt hại (bao gồm thiệt hại tài sản, thương tích cá nhân hoặc tử vong đối với bất kỳ người nào hoặc động vật) có thể phát sinh liên quan đến việc sử dụng Nền tảng, Dịch vụ của chúng tôi hoặc Dịch vụ thú cưng (cho dù có vi phạm hợp đồng, vi phạm nghĩa vụ pháp lý , hoặc cách khác). Không giới hạn những điều đã nói ở trên, mỗi Người dùng thừa nhận các rủi ro phát sinh khi cung cấp hoặc nhận Dịch vụ thú cưng.

Mỗi Người dùng thừa nhận rằng Dịch vụ và Dịch vụ thú cưng của chúng tôi được tạo thông qua Nền tảng không thể phù hợp với tất cả động vật và Thú cưng. Mỗi Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quyết định nào về việc Dịch vụ của chúng tôi có phù hợp hay không với bất kì loại Thú cưng nào, chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quyết định nào về việc liệu Người chăm sóc có ​​phù hợp hoặc không phù hợp với việc cung cấp Dịch vụ Thú cưng.

To the maximum extent allowed by law, We make no guarantee, representation or warranty regarding any User Generated Content, including with respect to the accuracy or reliability of any User Feedback, comments or ratings on Sitters on the Platform, nor as to the quality, security or positive features of the Sitter or any location where Pet Services are provided.

We're not a party in any Booking, agreement or transaction between Users. We're not responsible for verifying or authenticating any User Generated Content and any other details provided by or about a User on the Platform, including with respect to any insurance coverage held by the User or any medical certifications. Each Owner and Sitter must make available all relevant information reasonably required in connection with the provision of Pet Services, including with respect to any medical issues, allergies or other conditions that may be relevant to the Pet Services.

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Chúng tôi không đảm bảo, đại diện hoặc bảo hành cho bất kỳ Nội dung nào do người dùng tạo, bao gồm cả độ chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ Phản hồi, nhận xét hoặc xếp hạng nào của Người dùng trên Nền tảng, cũng như về chất lượng, bảo mật hoặc các tính năng tích cực của Người chăm sóc hoặc bất kỳ địa điểm nào được cung cấp Dịch vụ thú cưng.

Chúng tôi không phải là một bên trong bất kỳ Đặt dịch vụ, thỏa thuận hoặc giao dịch nào giữa Người dùng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm xác minh hoặc xác thực bất kỳ Nội dung nào do người dùng tạo và bất kỳ chi tiết nào khác được cung cấp bởi hoặc về Người dùng trên Nền tảng, bao gồm cả đối với bất kỳ bảo hiểm nào do Người dùng nắm giữ hoặc bất kỳ chứng nhận y tế nào. Mỗi Chủ Thú cưng và Người chăm sóc phải cung cấp tất cả các thông tin liên quan cần thiết một cách hợp lý liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ thú cưng, bao gồm mọi vấn đề y tế, dị ứng hoặc các điều kiện khác có thể liên quan đến Dịch vụ thú cưng.


13) Fair Conduct and Use of the Platform / Phương cách ứng xử và sử dụng Nền tảng một cách hợp lý

Users must only use the Platform, Our Services and Pet Services in good faith and with respect for each other User. PetOi! reserves the right to review, suspend or terminate Your Account or Your access to the Platform if we determine that You have breached or threatened to breach any of these Terms.

Without limitation, You must not do any of the following with respect to the Platform or Our Services:

Users have the right to filter objectionable, defamatory or offensive material. This can be achieved in multiple ways across the Platform. Some of these methods are listed below:

PetOi! will use best endeavours to assess and respond to any complaints related to User Generated Content as soon as reasonably practicable.

PetOi reserves the right, in its sole discretion, to terminate, cancel, or suspend a User’s Account or access to all or part of the Platform for failing to comply with these Terms.

Furthermore, PetOi reserves the right, in its sole discretion, to delete any User Generated Content that PetOi considers is inappropriate.

Người dùng phải sử dụng Nền tảng, Dịch vụ của chúng tôi và Dịch vụ thú cưng một cách trung thực và tôn trọng người dùng khác. PetOi! bảo lưu quyền xem xét, đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn hoặc Quyền truy cập của bạn vào Nền tảng nếu chúng tôi xác định rằng Bạn đã vi phạm hoặc đe dọa vi phạm bất kỳ Điều khoản nào.

Không giới hạn ở đó, Bạn không được thực hiện bất kỳ điều nào sau đây đối với Nền tảng hoặc Dịch vụ của chúng tôi:

Người dùng có quyền lọc tài liệu phản cảm, phỉ báng hoặc xúc phạm. Bạn có thể làm điều này bằng nhiều cách trên Nền tảng. Một số phương pháp được liệt kê dưới đây như:

PetOi! sẽ nỗ lực tốt nhất để đánh giá và phản hồi bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến Nội dung do người dùng tạo ngay khi có thể thực hiện được.

PetOi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, chấm dứt, hủy bỏ hoặc đình chỉ Tài khoản người dùng hoặc quyền truy cập vào tất cả hoặc một phần của Nền tảng vì không tuân thủ các Điều khoản này.

Hơn nữa, PetOi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, để xóa mọi Nội dung do người dùng tạo mà PetOi cho là không phù hợp.


14) Feedback / Phản hồi

We welcome any feedback from Users with respect to Our Services. In order to create a fair and impartial representation of Our Service provision, each User agrees to actively engage in PetOi’ Feedback process and post their honest and impartial Feedback after using Pet Services as follows:

In case You fail to do so, PetOi! reserves the right, at its discretion, to terminate or suspend Your registration or Access to all or part of the Platform.

Chúng tôi hoan nghênh mọi phản hồi từ Người dùng đối với Dịch vụ của chúng tôi. Để tạo sự công bằng và vô tư cho việc cung cấp Dịch vụ của chúng tôi, mỗi Người dùng đồng ý tham gia tích cực vào quy trình Phản hồi của PetOi và gửi Phản hồi trung thực của bạn sau khi sử dụng Dịch vụ thú cưng như sau:

Trong trường hợp Bạn không làm như vậy, PetOi! bảo lưu quyền, theo quyết định của mình, chấm dứt hoặc đình chỉ đăng ký của bạn hoặc Quyền truy cập vào tất cả hoặc một phần của Nền tảng.


15) Third Party Advertising and Analytics Cookies / Quảng cáo của Bên thứ ba và Cookie phân tích dữ liệu

Ads appearing on the Platform may be delivered to Users by advertising partners, who may set cookies. These cookies allow the ad server to recognize Your computer each time they send you an online advertisement to compile non-personal identification information about You or others who use Your computer. This information allows ad networks to, among other things, deliver targeted advertisements that they believe will be of most interest to you.

Quảng cáo xuất hiện trên Nền tảng có thể được phân phối cho Người dùng bởi các đối tác quảng cáo, những người có thể đặt cookie. Những cookie này cho phép máy chủ quảng cáo nhận ra máy tính của bạn mỗi lần họ gửi cho bạn một quảng cáo trực tuyến để biên dịch thông tin nhận dạng phi cá nhân về Bạn hoặc những người khác sử dụng máy tính của bạn. Thông tin này cho phép các mạng quảng cáo, trong số những thứ khác, cung cấp các quảng cáo được nhắm mục tiêu mà họ tin rằng sẽ được bạn quan tâm nhất.

16) Termination and Account Cancellation / Chấm dứt và Hủy tài khoản

If You breach or threaten to breach these Terms, we reserve the right to suspend or terminate Your Account and/or Your access to any part or all of the Platform and Our Services at any time without prior notice. If you are awaiting delivery of services (including any Pet Services pursuant to a Booking), we reserve the right to cancel the delivery of such services. A refund may be issued.

PetOi! may, in its sole discretion and with or without prior notice, without liability to You, with or without cause, and at any time:

(a) terminate these Terms or Your access to the Platform, and

(b) deactivate or cancel Your PetOi! Account or registration or similar uses of the Platform.

PetOi’ proprietary rights, indemnities, disclaimer of warranties, limitations of liability and miscellaneous provisions shall survive any such termination. PetOi may provide notice of termination by regular mail or email, but is not obliged to do so.

You may cancel Your PetOi Account at any time by sending an email to info@petoi.vn. However, it is important to note that You are personally liable for any Bookings, orders, Listings or pending transactions that apply to You or charges that You incur prior to Your termination/cancellation. Please note that if Your PetOi Account is cancelled, we do not have an obligation to delete or return to You any Content that You have posted on or to the Platform.

Nếu Bạn vi phạm hoặc đe dọa vi phạm các Điều khoản này, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn và / hoặc Quyền truy cập của bạn vào bất kỳ phần nào hoặc tất cả Nền tảng và Dịch vụ của chúng tôi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Nếu bạn đang chờ để cung cấp dịch vụ (bao gồm mọi Dịch vụ thú cưng theo Đặt dịch vụ), chúng tôi có quyền hủy giao dịch vụ đó và có thể hoàn lại tiền.

PetOi! có thể, theo quyết định riêng của mình, có hoặc không có thông báo trước, mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào với Bạn, có hoặc không có nguyên nhân, và bất cứ lúc nào:

(a) chấm dứt các Điều khoản này hoặc Quyền truy cập của bạn vào Nền tảng và

(b) hủy kích hoạt hoặc hủy tài khoản của bạn; hủy đăng ký hay những quyền sử dụng tương tự.

Quyền sở hữu, bồi thường, từ chối trách nhiệm bảo hành, giới hạn trách nhiệm và các điều khoản khác của PetOi vẫn sẽ tiếp tục có hiệu lực ngay cả khi chấm dứt. PetOi có thể cung cấp thông báo chấm dứt bằng thư hoặc email thông thường, nhưng không bắt buộc phải làm như vậy.

Bạn có thể hủy Tài khoản PetOi của mình bất cứ lúc nào bằng cách gửi email đến địa chỉ info@petoi.vn. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là Bạn phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với bất kỳ Đặt dịch vụ, đơn đặt Dịch vụ, Danh sách hoặc giao dịch đang chờ xử lý nào áp dụng cho Bạn hoặc các khoản phí mà Bạn phải chịu trước khi chấm dứt / hủy bỏ. Xin lưu ý rằng nếu Tài khoản PetOi của bạn bị hủy, chúng tôi không có nghĩa vụ xóa hoặc trả lại cho Bạn bất kỳ Nội dung nào bạn đã đăng trên hoặc cho Nền tảng.


17) Intellectual Property Rights / Quyền sở hữu trí tuệ

We and our licensors (as applicable) own all intellectual property in PetOi! and the Platform, including any updates, enhancements and new features we may provide.

All images/ graphics, information, text, material, software and ads on the Platform are Copyright (c) of PetOi, its suppliers, partners and/or licensors, unless expressly indicated otherwise. You must not use framing technologies or embedded in another website any of the material and Content appearing on the Platform without the prior written consent of PetOi!. This includes electronic, recording, mechanical, photocopying, or other means nor archived or mirrored.

Chúng tôi sở hữu tất cả tài sản trí tuệ trong PetOi! và Nền tảng, bao gồm mọi cập nhật, cải tiến và các tính năng mới mà chúng tôi có thể cung cấp.

Tất cả hình ảnh / đồ họa, thông tin, văn bản, tài liệu, phần mềm và quảng cáo trên Nền tảng là Bản quyền (c) của PetOi, nhà cung cấp, đối tác và / hoặc người cấp phép của nó, trừ khi có quy định khác. Bạn không được sử dụng các công nghệ framing hoặc đưa vào bất kỳ trang web nào bất kỳ tài liệu và Nội dung nào xuất hiện trên Nền tảng mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của PetOi!. Điều này bao gồm điện tử, ghi âm, photocopy, hoặc các phương tiện khác cũng không được lưu trữ hoặc sao chép.


18) Information and Confidentiality / Thông tin và Bảo mật

PetOi attempts to maintain the accuracy and integrity of the information on the Platform, and tries to moderate User Generated Content such as User ratings. However, PetOi does not guarantee its correctness, accuracy or completeness. The Platform may contain inaccuracies, omissions or errors.

Furthermore, the possibility exists that Users or other persons may make unauthorised alterations or may add Content to the Platform without our knowledge or consent. PetOi disclaims all liability for any unauthorised alterations to the Platform, to the maximum extent permitted at law. If You believe that information found on the Platform is unauthorised, inaccurate or incomplete, please inform us by sending an e-mail to info@petoi.vn

Any personal information You submit to the Platform is governed by our Privacy Policy (for more information please visit our Privacy Policy). This Privacy Policy applies to all and any information You may provide to the Platform as a User or to receive further information, updates and promotions about and/or related to the Platform. Saved credit card details are held in accordance with the then current policies of our Payment Gateway Provider.

We do not claim ownership of any personal information You send to us, or any other content, data or information that You may provide to us. You will continue to own any and all intellectual property rights in such information. However, You agree to grant us an irrevocable, perpetual, non-exclusive, assignable, worldwide and royalty free licence (with a right to sub-licence) to use, store, reproduce, communicate, publish, display or distribute such information in an anonymous manner. This right continues even if You no longer use Our Services or the Platform. We will only use this information for the purposes of operating, promoting or improving Our Services and the Platform,for developing other products or services, and for any other purposes set out in our privacy policy. This means, for example, that we might use this information to compile statistical information for use in marketing PetOi!, to make improvements to PetOi!, or to develop complementary products or services to Our Services.

If you would like to know more about how we use, store or handle your personal information, please contact us. Without limiting the foregoing, each User acknowledges and agrees that the Platform may provide their address on a map available to the public. However, PetOi will endeavor to do so in a way that limits and reduces the ability to locate Users without authorization.

Each User is responsible for maintaining his/her Account information and keeping the User’s password confidential and for restricting access to his/her Account and such information.

Each User is responsible for all activities that occur on his/her Account or otherwise through use of his/her password.

PetOi cố gắng duy trì tính chính xác và toàn vẹn của mọi thông tin trên Nền tảng và cố gắng kiểm duyệt Nội dung do người dùng tạo như xếp hạng người dùng. Tuy nhiên, PetOi không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của nó. Nền tảng có thể chứa thông tin không chính xác, thiếu sót hoặc lỗi.

Hơn nữa, có khả năng là Người dùng hoặc người khác có thể thực hiện các thay đổi trái phép hay có thể thêm Nội dung vào Nền tảng mà không được sự đồng ý của chúng tôi. PetOi từ chối mọi trách nhiệm đối với mọi thay đổi trái phép trên Nền tảng, trong phạm vi tối đa pháp luật cho phép. Nếu bạn tin rằng thông tin tìm thấy trên Nền tảng là trái phép, không chính xác hoặc không đầy đủ, vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng cách gửi e-mail đến địa chỉ info@petoi.vn

Bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn gửi tới Nền tảng đều được quản lý bởi Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi (để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Chính sách bảo mật của chúng tôi). Chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả thông tin Bạn có thể cung cấp cho Nền tảng với tư cách là Người dùng hoặc để nhận thêm thông tin, cập nhật và khuyến mãi về và / hoặc liên quan đến Nền tảng. Chi tiết thẻ tín dụng đã lưu được giữ theo chính sách hiện hành của Nhà cung cấp Cổng thanh toán của chúng tôi.

Chúng tôi không yêu cầu quyền sở hữu bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn gửi cho chúng tôi hoặc bất kỳ nội dung, dữ liệu hoặc thông tin nào khác mà bạn có thể cung cấp cho chúng tôi. Bạn sẽ tiếp tục sở hữu bất kỳ và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong thông tin đó. Tuy nhiên, Bạn đồng ý cấp cho chúng tôi giấy phép không thể hủy ngang, vĩnh viễn, không độc quyền, có thể chuyển nhượng, miễn phí trên toàn thế giới (có quyền cấp phép phụ) để sử dụng, lưu trữ, tái tạo, giao tiếp, xuất bản, hiển thị hoặc phân phối thông tin đó theo hình thức ẩn danh. Quyền này vẫn tiếp tục ngay cả khi Bạn không còn sử dụng Dịch vụ hoặc Nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin này cho các mục đích vận hành, quảng bá hoặc cải thiện Dịch vụ và Nền tảng của chúng tôi, để phát triển các sản phẩm hoặc dịch vụ khác và cho bất kỳ mục đích nào khác được quy định trong chính sách bảo mật của chúng tôi. Ví dụ, điều này có nghĩa là chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để biên dịch thông tin thống kê để sử dụng trong chiến dịch tiếp thị của PetOi!, để cải thiện PetOi!, Hoặc để phát triển các sản phẩm hoặc dịch vụ bổ sung cho các Dịch vụ hiện hành.

Nếu bạn muốn biết thêm về cách chúng tôi sử dụng, lưu trữ hoặc xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, mỗi Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng Nền tảng có thể cung cấp địa chỉ của họ trên bản đồ có sẵn cho công chúng. Tuy nhiên, PetOi sẽ nỗ lực để giới hạn và giảm khả năng định vị Người dùng.

Mỗi Người dùng có trách nhiệm duy trì thông tin Tài khoản của mình và giữ bí mật mật khẩu của Người dùng và hạn chế quyền truy cập vào Tài khoản.

Mỗi Người dùng chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra trên Tài khoản của mình hoặc thông qua việc sử dụng mật khẩu của mình.


19) User Generated Content / Nội dung do người dùng khởi tạo

The PetOi Platform facilitates transactions between Users. This means users will in some way or form, upload, submit, consume or view User Generated Content. Sitters agree that, upon reasonable request by an Owner for whom they are providing Pet services pursuant to a Booking, the Sitter will use reasonable endeavours to provide photographic updates of the relevant Pet via the Platform or as otherwise agreed with the Owner.

PetOi! occasionally shares User Generated Content with Users and the public, including photos, videos and other User Generated Content. You consent and agree that PetOi! is allowed to publish any such Content on the Platform and across social media including Facebook and other sites determined by PetOi!. You give us permission to do anything in relation to such Content which, but for such permission, would otherwise infringe any moral rights You may have in such Content. PetOi! also reserves the right to modify, delete or block selected User Generated Content from the Platform. Reasons why this might be done include, but are not limited to, the following examples:

Nền tảng PetOi tạo điều kiện tốt nhất cho giao dịch giữa những người dùng. Điều này có nghĩa là người dùng bằng một cách hoặc theo hình thức nào đó có thể tải lên, gửi, tiêu thụ hoặc xem Nội dung do người dùng khác khởi tạo. Người chăm sóc đồng ý rằng, theo yêu cầu hợp lý của Chủ thú cưng mà họ đang cung cấp dịch vụ Thú cưng theo Đặt dịch vụ, Người chăm sóc sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý để cung cấp các cập nhật hình ảnh của Thú cưng có liên quan thông qua Nền tảng hoặc theo thỏa thuận khác với Chủ Thú cưng.

PetOi! thỉnh thoảng có thể chia sẻ Nội dung do người dùng khởi tạo với người dùng khác và công chúng, bao gồm ảnh, video và Nội dung do người dùng khởi tạo. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng PetOi! được phép sử dụng bất kỳ Nội dung nào như vậy trên Nền tảng và trên các phương tiện truyền thông xã hội bao gồm Facebook và các trang web khác được sử dụng bởi PetOi!. Bạn cho phép chúng tôi làm bất cứ điều gì liên quan đến Nội dung đó nếu không vi phạm bất kỳ quyền đạo đức nào bạn có thể có trong Nội dung đó. PetOi! cũng có quyền sửa đổi, xóa hoặc chặn Nội dung do người dùng tạo từ Nền tảng. Lý do tại sao điều này có thể được thực hiện bao gồm, nhưng không giới hạn ở các ví dụ sau:


20) Miscellaneous / Những điều khoản khác

These Terms form the entire understanding relating to the use of the Platform and any of Our Services or Pet Services provided in relation to the use of the Platform and supersede any prior or conflicting, contemporaneous or additional, understandings.

We Company will notify you promptly of any changes to this Policy. Changes take effect when posted to the platform.

You acknowledge that these Terms are binding on You and agree to visit this page from time to time to review the then current Terms. Certain provisions of these Terms may be superseded by expressly designated legal notices or Terms published on particular pages of the Platform. These notices may be posted on the Platform from time to time. Your continued use of the Platform after any such postings is considered Your consent to such changes.

You may not assign any of Your rights or obligations under these Terms without the prior written approval of us. Any alleged assignment in violation of this section shall be void. We may assign or renew any or all of our rights or obligations under these Terms without Your consent or notice to You and You agree not to object on any ground to, and at Your cost to sign such documents and do such things as necessary to give effect to, any such assignment or novation. All and any rights not expressly granted herein are reserved by us.

If any provision of these Terms is held by a court of competent jurisdiction to be invalid or unenforceable, then such provision(s) shall be severed to the extent necessary to address such invalidity or unenforceability, with all other provisions remaining in full force and effect.

Các Điều khoản này được hình thành từ toàn bộ sự hiểu biết liên quan đến việc sử dụng Nền tảng và bất kỳ Dịch vụ hoặc Dịch vụ thú cưng nào của chúng tôi được cung cấp liên quan đến việc sử dụng Nền tảng.

Chúng tôi, Công ty, sẽ thông báo cho bạn kịp thời về bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách này. Thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng lên nền tảng.

Bạn thừa nhận rằng các Điều khoản này ràng buộc với Bạn và đồng ý thỉnh thoảng truy cập trang này để xem lại Điều khoản hiện tại. Một số quy định của các Điều khoản này có thể được thay thế bằng các thông báo pháp lý được chỉ định rõ ràng hoặc Điều khoản được công bố trên các trang cụ thể của Nền tảng. Thỉnh thoảng các thông báo này có thể được đăng trên Nền tảng. Việc bạn tiếp tục sử dụng Nền tảng sau khi có bất kỳ bài đăng nào như vậy được coi là Bạn đồng ý với những thay đổi đó.

Bạn không được chuyển nhượng bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của Bạn theo các Điều khoản này mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi. Bất kỳ chuyển nhượng bị cáo buộc vi phạm phần này sẽ bị vô hiệu. Chúng tôi có thể chuyển nhượng hoặc gia hạn bất kỳ hoặc tất cả các quyền hoặc nghĩa vụ của chúng tôi theo các Điều khoản này mà không cần có sự đồng ý hoặc cần thông báo cho Bạn. Tất cả và bất kỳ quyền nào không được cấp rõ ràng ở đây đều được bảo lưu bởi chúng tôi.

Nếu bất kỳ điều nào trong các Điều khoản này được tòa án có thẩm quyền tài phán là không hợp lệ hoặc không thể thi hành được, thì (các) điều khoản đó sẽ bị vô hiệu, nhưng tất cả các điều khoản khác còn lại vẫn có hiệu lực thi hành.


21) Contact us / Liên hệ

Please direct all complaints and queries in relation to your privacy and this Privacy Policy to:

TREMOLO COMPANY LIMITED.
Address : 1Bis Nguyen Thi Minh Khai, Ben Nghe, District 1, Ho Chi Minh, Vietnam
Phone : 0327071437
Email : info@petoi.vn
We will endeavour to resolve the matter as soon as reasonably practicable.

Vui lòng gửi tất cả các khiếu nại và câu hỏi liên quan đến quyền riêng tư của bạn và Chính sách quyền riêng tư này tại:

CÔNG TY TNHH TREMOLO.
Địa chỉ: 1Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0327071437
Email: info@petoi.vn
Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết nhanh nhất có thể.