CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật này ("Chính sách") mô tả cách thức Công ty TNHH Tremolo và các công ty con, chi nhánh và công ty liên doanh sử dụng Thông tin cá nhân của người dùng.

Thu thập Thông tin Cá nhân

“Thông tin Cá nhân” là thông tin về bạn mang tính nhận dạng, bao gồm nhưng không giới hạn tên, số chứng minh thư nhân dân, số giấy khai sinh, số hộ chiếu, quốc tịch, địa chỉ, số điện thoại, số fax, thông tin ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng, dân tộc, giới tính, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, tình trạng cư trú, nền tảng giáo dục, tình trạng tài chính, sở thích cá nhân, địa chỉ thư điện tử (email) của bạn, nghề nghiệp, định danh của bạn trong Công ty TNHH Tremolo, thông tin của bạn trong Công ty TNHH Tremolo, ngành làm việc của bạn, bất kỳ thông tin nào về bạn mà bạn đã cung cấp cho Công ty TNHH Tremolo trong các đơn đăng ký, đơn xin gia nhập hoặc bất kỳ đơn tương tự nào và/hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn đã được hoặc sẽ được Công ty TNHH Tremolo thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý theo thời gian và bao gồm các thông tin cá nhân nhạy cảm như các dữ liệu về sức khỏe, tôn giác hoặc tín ngưỡng tương tự khác.

1-Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin

1.a. Phạm vi thu thập thông tin

Thông tin Cá nhân” là thông tin về người dùng mang tính nhận dạng, bao gồm nhưng không giới hạn tên, số chứng minh thư nhân dân, số giấy khai sinh, số hộ chiếu, quốc tịch, địa chỉ, số điện thoại, số fax, thông tin ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng, dân tộc, giới tính, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, tình trạng cư trú, nền tảng giáo dục, tình trạng tài chính, sở thích cá nhân, địa chỉ thư điện tử (email) của người dùng, nghề nghiệp, định danh của người dùng trong Nền tảng PetOi(Tremolo), thông tin của người dùng trong Nền tảng PetOi(Tremolo), ngành làm việc của người dùng, bất kỳ thông tin nào về người dùng mà người dùng đã cung cấp cho Nền tảng PetOi(Tremolo) trong các đơn đăng ký, đơn xin gia nhập hoặc bất kỳ đơn tương tự nào và/hoặc bất kỳ thông tin nào về người dùng đã được hoặc sẽ được PetOi(Tremolo) thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý theo thời gian và bao gồm các thông tin cá nhân nhạy cảm như các dữ liệu về sức khỏe, tôn giác hoặc tín ngưỡng tương tự khác.

Việc người dùng cung cấp Thông tin Cá nhân của người dùng là hoàn toàn tự nguyện. Tuy nhiên, nếu người dùng không cung cấp cho PetOi(Tremolo) Thông tin Cá nhân của người dùng, PetOi(Tremolo) sẽ không thể xử lý Thông tin Cá nhân của người dùng cho các Mục đích và Mục đích Bổ sung như được nêu dưới đây.

Bên cạnh những Thông tin Cá nhân người dùng trực tiếp cung cấp cho PetOi(Tremolo), PetOi(Tremolo) có thể thu thập Thông tin Cá nhân của người dùng từ nhiều nguồn khác nhau như:

・Điền các đơn đăng ký hoặc đơn xin gia nhập hoặc các đơn tương tự khác;
・Từ các nguồn công khai khác như danh bạ;
・Từ các trang mạng xã hội của PetOi(Tremolo), nếu người dùng theo dõi, thích hoặc người dùng là fan của các trang đó;
・Từ các tổ chức báo cáo tín dụng;
・Khi người dùng tương tác và giao tiếp với PetOi (Tremolo) tại bất kỳ sự kiện hay hoạt động nào;
・Khi người dùng tham gia các cuộc thi do PetOi(Tremolo) tổ chức
・Từ nhiều thực thể hoặc đơn vị thuộc PetOi(Tremolo); hoặc
・Qua việc sử dụng các trang web của PetOi(Tremolo), bao gồm tất cả các trang web do
PetOi(Tremolo) điều hành và đặt dưới tên thương hiệu tương ứng (“các Trang Web”). Thông tin Cá nhân của người dùng có thể được thu thập từ tập cookies được sử dụng trên các Trang Web.

1.b. Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin

Mục đích chung:
・Để trả lời các câu hỏi, bình luận và phản hồi của người dùng;
・Để liên lạc với người dùng về bất kỳ mục đích nào được liệt kê tại Thông báo này;
・Để phục vụ mục đích quản lý nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu, lưu trữ cơ sở dữ liệu;
・Để phục vụ mục đích phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm;
・Để giúp PetOi(Tremolo) tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật;

Đối với khách hàng của các dịch vụ do PetOi(Tremolo) cung cấp:
・Để thực hiện các nghĩa vụ của PetOi(Tremolo) theo bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết với khách hàng;
・Để cung cấp cho khách hàng bất kỳ dịch vụ nào mà khách hàng yêu cầu;
・Để xử lý các đăng ký của khách hàng và để cung cấp các dịch vụ cho khách hàng;
・Hoặc để xử lý yêu cầu của khách hàng, để cung cấp Ứng dụng cho khách hàng và để cung cấp cho khách hàng giấy phép sử dụng Ứng dụng;
・Để xử lý việc tham gia của khách hàng vào bất kỳ sự kiện, hoạt động, nhóm trọng điểm, nghiên cứu, cuộc thi, chương trình khuyến mại, cuộc bình chọn, khảo sát hoặc sản phẩm nào;
・Để xử lý, quản lý hoặc xác minh việc đăng ký theo dõi của khách hàng đối với PetOi(Tremolo) và để cung cấp cho khách hàng các lợi ích dành cho người theo dõi;
・Để xác nhận các đặt hàng của khách hàng và xử lý các thanh toán liên quan đến bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào mà khách hàng đã yêu cầu;
・Để hiểu và phân tích việc kinh doanh của chúng tôi cũng như các nhu cầu và sở thích của khách hàng;
・Để phát triển, tăng cường, và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng;
・Để xử lý việc trao đổi hoặc trả lại sản phẩm;

Mục đích tiếp thị và quảng bá:
PetOi(Tremolo) cũng sử dụng và xử lý thông tin của khách hàng để thông qua đường bưu điện, điện thoại, tin nhắn sms, trực tiếp và/hoặc qua email:
・Gửi cho khách hàng các cảnh báo, bản tin, cập nhật, bưu phẩm, tài liệu quảng cáo, đặc quyền, lời chúc mừng trong các dịp đặc biệt từ PetOi(Tremolo), các đối tác, nhà tài trợ và nhà quảng cáo của Công ty;
・Thông báo và gửi giấy mời cho khách hàng về các sự kiện hoặc hoạt động do PetOi(Tremolo), đối tác, nhà tài trợ hoặc nhà quảng cáo của Công ty tổ chức;
・Xử lý các đăng ký tham gia của khách hàng vào các sự kiện hoặc hoạt động và để liên lạc với khách hàng về sự tham gia của khách hàng tại sự kiện hoặc hoạt động đó;
・Chia sẻ Thông tin Cá nhân của khách hàng giữa các công ty con, công ty liên kết và liên doanh cũng như các đại lý, người bán hàng, nhà cung cấp dịch vụ, đối tác, nhà thầu, những bên có thể liên lạc với khách hàng để tiếp thị về sản phẩm, dịch vụ, sự kiện hoặc khuyến mại của họ.

2. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự người dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của PetOi.

3. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Tiết lộ cho Bên thứ ba
Thông tin Cá nhân của người dùng có thể được chuyển giao, truy cập hoặc tiết lộ cho bên thứ ba để phục vụ các Mục đích và Mục đích Bổ sung. Ngoài ra, PetOi(Tremolo) có thể làm việc với các công ty, nhà cung cấp dịch vụ hoặc cá nhân khác để thay mặt PetOi(Tremolo) thực hiện các chức năng, và vì vậy có thể cung cấp quyền tiếp cận hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân của người dùng cho nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba đó. Bên thứ ba bao gồm, nhưng không giới hạn:

・Các đối tác của PetOi(Tremolo), bao gồm các bên Công ty PetOi(Tremolo) cộng tác trong các sự kiện, chương trình và hoạt động nhất định;
・Các công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ sự kiện;
・Các công ty nghiên cứu thị trường;
・Các nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm, các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) về cơ sở hạ tầng, phần mềm và công tác phát triển;
・Các cố vấn chuyên môn và kiểm toán viên bên ngoài, bao gồm cố vấn pháp lý, cố vấn tài chính và chuyên gia tư vấn;
・Các tổ chức khác trong Công ty PetOi(Tremolo); và
・Các cơ quan Chính phủ để thực hiện các quy định của pháp luật.
Thông tin Cá nhân cũng có thể được chia sẻ liên quan đến giao dịch doanh nghiệp, ví dụ như bán chi nhánh hoặc bộ phận, sáp nhập, hợp nhất, hoặc bán tài sản, hoặc trong trường hợp hiếm là giải thể doanh nghiệp.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty TNHH Tremolo

Nhóm Pháp lý và Tuân thủ Chính sách của Doanh nghiệp
Address: 17/1 Le Duc Tho, Phuong 16, district Go Vap,HCMC
Business location: 1Bis Nguyen Thi Minh Khai, Ben Nghe, district 1,HCMC
Email: info@petoi.vn

5. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Tùy thuộc vào bất kỳ ngoại lệ nào theo pháp luật hiện hành của quốc gia của người dùng hoặc Quốc gia Thay thế, người dùng có thể yêu cầu quyền truy cập và/hoặc yêu cầu đính chính Thông tin Cá nhân, yêu cầu hạn chế việc xử lý Thông tin Cá nhân của người dùng cho các Mục đích Bổ sung và/hoặc đưa ra bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Thông tin Cá nhân của người dùng bằng cách liên hệ tới:

Công ty TNHH Tremolo
Lưu ý Nhóm Pháp lý và Tuân thủ Chính sách của Doanh nghiệp
Address: 17/1 Le Duc Tho, Phuong 16, district Go Vap,HCMC
Business location: 1Bis Nguyen Thi Minh Khai, Ben Nghe, district 1,HCMC
Email: info@petoi.vn

Đối với quyền truy cập và/hoặc đính chính Thông tin Cá nhân của người dùng, PetOi(Tremolo) có quyền từ chối các yêu cầu truy cập và/hoặc đính chính Thông tin Cá nhân của người dùng với các lý do cho phép theo pháp luật, ví dụ như khi chi phí để cho người dùng quyền truy cập không tương xứng với những rủi ro đối với quyền riêng tư của người dùng hoặc của một người khác.
Nếu người dùng không muốn Thông tin Cá nhân của người dùng được thu thập qua cookies trên Trang Web, người dùng có thể tắt cookies bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt internet của người dùng để vô hiệu hóa, khóa hoặc tắt cookies, bằng cách xóa lịch sử truy cập của người dùng hoặc xóa bộ nhớ cache khỏi trình duyệt internet của người dùng.

6. Quản lý thông tin xấu

6.a. Quy định thành viên:
Nhân viên chăm sóc thú cưng là người dùng mà PetOi đã phỏng vấn, huấn luyện, kiểm tra lý lịch của họ (CMND hoặc Hộ chiếu). Người dùng khác (Chủ thú cưng và không phải thành viên) không thể đăng thông tin lên trang web. Chỉ Nhân viên chăm sóc thú cưng và PetOi mới có thể đăng nội dung trên nền tảng. Nhân viên chăm sóc thú cưng điền thông tin và đăng nó theo mẫu đầu vào được chỉ định bởi PetOi.
PetOi sẽ kiểm tra trong vòng 24 giờ sau khi Nhân viên chăm sóc thú cưng nhập thông tin. Nếu có bất kỳ thông tin nào vi phạm quy tắc, PetOi sẽ xóa thông báo đó và thông báo cho Nhân viên chăm sóc thú cưng qua email. Ngoài ra, nếu Nhân viên chăm sóc thú cưng vi phạm Quy chế, chúng tôi sẽ dừng chức năng đăng ký thông tin và từ chối đăng tải. Khi có người dùng nào có bất cứ hành vi làm người dùng khác cảm thấy không hài lòng, vi phạm trật tự và đạo đức công cộng, mời chào doanh nghiệp không liên quan đến dịch vụ hoặc thực hiện hành vi phạm tội. PetOi đóng băng tài khoản của người dùng và đưa ra cảnh báo qua email.

6.b. Hành vi cấm trong hoạt động đăng tải tin để giới thiệu dịch vụ trên nền tảng PetOi
PetOi sẽ kiểm tra trong vòng 24 giờ sau khi Nhân viên chăm sóc thú cưng đã nhập thông tin.
Nếu có bất kỳ thông tin nào vi phạm Quy chế, PetOi sẽ từ chối đăng tải hồ sơ người dùng và thông báo cho Nhân viên chăm sóc thú cưng qua email.
Ngoài ra, nếu Nhân viên chăm sóc thú cưng liên tục vi phạm các quy tắc, PetOi sẽ chặn tài khoản.
Từ chối các hồ sơ chủ yếu vi phạm các quy tắc sau:
- Nhận xét về các ứng dụng và trang web
- Đăng bài viết và URL vì lợi nhuận cho chính bạn và những người khác
- Nói xấu, phỉ báng trật tự và đạo đức công cộng
- Bài viết vi phạm quyền của người khác (Bản quyền, quyền thương hiệu, quyền chân dung, v.v.)
- Hình ảnh khiến người dùng khác khó chịu
- Những bài viết liên quan đến tôn giáo và tư tưởng
- Thông tin cá nhân (Địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ, v.v.) của bạn
- Những bình luận khác được cho là không phù hợp bởi PetOi! và nhóm hỗ trợ thực hiện đánh giá.
Chủ thú cưng cũng sẽ có thể gửi tin nhắn cho Nhân viên chăm sóc thú cưng qua màn hình trò chuyện, mặc dù đoạn đối thoại sẽ không được hiển thị trên trang web.
Tuy nhiên, Đánh giá của Chủ thú cưng vẫn được đăng trên trang web. Do đó, các quy tắc trên cũng áp dụng cho Chủ thú cưng. PetOi sẽ gửi cảnh báo qua email cho Chủ thú cưng nếu phát hiện vi phạm. Nếu các hành động lặp đi lặp lại được thực hiện, tài khoản sẽ bị ngừng hoạt động.

6.c. Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin về sản phẩm/dịch vụ của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT đối với sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên Sàn giao dịch TMĐT Petoi.vn
- Người dùng buộc phải xác minh số điện thoại với PetOi.
- Nhân viên chăm sóc thú cưng phải được xác minh lý lịch bằng cách gửi bản sao CMND/Hộ chiếu cho PetOi.
- Thông tin Nhân viên chăm sóc thú cưng được quản lý trực tiếp bởi một công cụ quản lý cơ sở dữ liệu. Tất cả thông tin được công bố, bao gồm giá cả, địa chỉ, đánh giá, hồ sơ, vật nuôi chấp nhận được, ngôn ngữ được hỗ trợ, địa chỉ và lịch trình, hồ sơ được xác minh hay chưa. PetOi kiểm tra thông tin người trông thú cưng mới cứ sau 24 giờ.

7. Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp

Khi phát sinh khiếu nại, tranh chấp liên quan tới thông tin cá nhân của người dùng, PetOi (Tremolo) đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của PetOi(Tremolo) và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Người dùng khiếu nại về sự cố liên quan đến thông tin cá nhân với PetOi bằng cách gọi 089 663 9814, gửi phản hồi qua phần "Trợ giúp" của ứng dụng PetOi hoặc từ trang mạng xã hội Facebook chính thức của PetOi, từ ứng dụng Petoi, hoặc các hình thức khác không trái pháp luật.

Bước 2: Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của PetOi sẽ tiếp nhận các khiếu nại của người dùng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại, PetOi sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ người dùng giải quyết tranh chấp đó và trả lời kết quả cho người dùng trong thời hạn 10 ngày làm việc.

Trong trường hợp sự việc nằm ngoài khả năng và thẩm quyền giải quyết của PetOi, PetOi sẽ yêu cầu người dùng đưa sự việc tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

PetOi(Tremolo) tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Vì vậy, PetOi(Tremolo) cũng đề nghị người dùng tôn trọng và tuân thủ đúng theo Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân này và thực hiện cung cấp các thông tin một cách đầy đủ, chính xác, chi tiết và trung thực. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

8. Khác

Liên kết với Trang Web của Bên thứ ba
Các Trang Web có thể chứa các liên kết tới các trang web của các bên thứ ba. Xin vui lòng lưu ý rằng PetOi(Tremolo) không chịu trách nhiệm đối với việc thu thập, sử dụng, duy trì, chia sẻ, hoặc tiết lộ dữ liệu và thông tin của các bên thứ ba đó. Nếu người dùng trực tiếp cung cấp thông tin cho những trang đó, chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của những trang đó sẽ được áp dụng và PetOi(Tremolo) không chịu trách nhiệm đối với các hoạt động xử lý thông tin hoặc các chính sách bảo mật của những trang đó.

Thông tin Cá nhân của Trẻ chưa thành niên và Cá nhân Khác
Nếu người dùng là một bậc cha mẹ hoặc người giám hộ, xin vui lòng không cho phép trẻ chưa thành niên (người dưới 18 (mười tám) tuổi) dưới sự giám hộ của người dùng gửi Thông tin Cá nhân tới PetOi(Tremolo). Trong trường hợp Thông tin Cá nhân như vậy được cung cấp cho PetOi(Tremolo), bằng cách này người dùng chấp thuận cho việc xử lý Thông tin Cá nhân của trẻ chưa thành niên và cá nhân người dùng chấp nhận và đồng ý ràng buộc bởi Thông báo này và chịu trách nhiệm đối với các hành động của trẻ.
Trong một số trường hợp người dùng có thể đã cung cấp Thông tin Cá nhân liên quan đến cá nhân khác (ví dụ như vợ/chồng, các thành viên trong gia đình hoặc bạn bè của người dùng) và trong những trường hợp đó người dùng thay mặt và đảm bảo rằng người dùng được ủy quyền cung cấp Thông tin Cá nhân của họ cho PetOi(Tremolo) và người dùng đã có sự chấp thuận của họ về việc Thông tin Cá nhân của họ được xử lý và sử dụng theo cách thức như đã nêu trong Thông báo này.

Thừa nhận và Chấp thuận
Bằng cách trao đổi với PetOi(Tremolo), sử dụng các dịch vụ của PetOi(Tremolo), mua các sản phẩm từ PetOi(Tremolo) hoặc qua làm việc với PetOi(Tremolo), người dùng thừa nhận rằng người dùng đã đọc và hiểu Thông báo này và đồng ý và chấp thuận việc PetOi(Tremolo) sử dụng, xử lý và chuyển giao Thông tin Cá nhân của người dùng như được mô tả trong Thông báo này.
PetOi(Tremolo) có quyền chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi các điều khoản của Thông báo này và sẽ công bố Thông báo cập nhật cho người dùng bảy (07) ngày trước khi áp dụng thay đổi đó trên trang web. Bằng cách tiếp tục trao đổi với PetOi(Tremolo), bằng cách tiếp tục sử dụng các dịch vụ của PetOi(Tremolo), mua các sản phẩm từ PetOi(Tremolo) hoặc qua tiếp tục làm việc với PetOi(Tremolo) sau khi Thông báo này được chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi, những hành động như vậy có nghĩa là người dùng chấp nhận những chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi đó.

9. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của người dùng trên Ứng dụng và website của PetOi được PetOi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của PetOi. Việc thu thập và sử dụng thông tin của người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. PetOi cam kết rằng:

・Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của người dùng khi không có sự cho phép đồng ý từ người dùng.
・Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của thành viên, PetOi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho người dùng được biết.
・Ban quản lý PetOi yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/giao dịch là Thành Viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: họ và tên, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán…, và chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý và cập nhật của những thông tin trên. Ban quản lý PetOi không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của người dùng nếu xét thấy thông tin cá nhân của người dùng đó cung cấp là không chính xác.”

DỄ SỬ DỤNG

Hướng dẫn sử dụng

Find a dog sitter near you

BƯỚC 1

Tìm kiếm Pet Sitter ở gần bạn

Tìm kiếm những Pet Sitter ở gần bạn. Bạn có thể đọc lịch sử làm việc của họ.

Book and Pay

BƯỚC 2

Đặt dịch vụ và Thanh toán

Gặp gỡ và trao đổi thông tin với Pet Sitter. Sau đó, đặt và thanh toán phí dịch vụ qua website PetOi.

Happy pets and you can get report

BƯỚC 3

Yêu cầu Nhân viên cập nhật tình hình của thú cưng theo thỏa thuận

Bạn nhận được cập nhật tình hình thú cưng từ Pet Sitter. Thực hiện đánh giá dịch vụ sau khi kết thúc giao dịch.